DÉCOUVRIR LE LEXIQUE DU YOGA

Asana, chakra, namasté… Ces termes liés au yoga ne vous parlent pas vraiment ? Pas d'inquiétude, apprenez notre lexique et vous pourrez discuter entre connaisseurs avec les autres yogis du studio.

Yoga Lexique Decathlon Banner
a
AÉRIEN
AHIMSA
ANAHATA
ASTEYA
ASANA
APARIGRAHA
ACRO YOGA
AJNA
ASHTANGA
b
BRAHMACHARYA
c
CHAKRA
h
HATHA
i
IYENGAR
ISVARA PRANIDHANA 
INVERSIONS
m
MANIPURA
MANTRA
MUDRA
MULADHARA
n
NAMASTE
NIYAMA
p
PRANAYAMA
PRÉNATAL
PRANA
r
RESTORATIVE
s
SANSKRIT
SAMTOSA
SVADHYAYA
SAHASWARA
SVADHISHTHANA 
SAUCHA
SAVASANA
SATYA
SUP YOGA
SURYA NAMASKAR
t
TAPAS
u
UJJAYI
v